Partneri

Dr. Josef RAABE Slovensko (Slovensko)

Nakladateľstvo RAABE bolo založené na Slovensku v roku 1999 ako organizačná zložka českého nakladateľstva. V januári 2005 nastalo osamostatnenie a odvtedy firma pôsobí ako spoločnosť Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo je členom skupiny Klett, ktorá je dnes jedným z vydavateľských lídrov v oblasti vzdelávania v Európe. Skupina Klett sídli v Stuttgarte v Nemecku. So svojimi 58 spoločnosťami v 37 lokalitách v 14 krajinách je skupina Klett jednou z popredných vzdelávacích spoločností v Európe. RAABE poskytuje kvalitné a nadčasové informácie najmä pre riaditeľov materských, základných a stredných škôl, všetkých pedagogických a iných zamestnancov školstva a tiež pre všeobecných a odborných lekárov. Zámerom nakladateľstva je byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom v riešení špecifických i každodenných potrieb manažmentu škôl, ich pedagogických a odborných zamestnancov. Efektívny riaditeľ, angažovaný učiteľ a kompetentný šťastný žiak sú víziou firmy RAABE, ktorá vydáva odborné publikácie a materiály, metodiky, časopisy, pracovné zošity. Samozrejmosťou sú odborné vzdelávanie a osobné konzultačné služby. S obľúbenými učebnými materiálmi pre učiteľov a pracovnými zošitmi pre žiakov sa firme darí úspešne spájať tradičné a moderné vyučovacie metódy. Všetky materiály vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov a sú hodnotnými učebnými podkladmi zastupujúcimi často aj chýbajúce učebnice v školských laviciach.

Západočeská univerzita v Plzni (Česko)

Západočeská univerzita v Plzni je jedinou verejnou vysokoškolskou inštitúciou sídliacou v Plzenskom kraji. Univerzita má deväť fakúlt s viac ako 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy vyššieho vzdelávania. Takmer 14 tisíc študentov si môže vybrať zo širokej ponuky bakalárskych, magisterských a doktorských študijných programov. Západočeská univerzita v Plzni má významné postavenie medzi univerzitami v Českej republike i v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. Svoju tradíciu európskeho vysokoškolského vzdelávania upevnila na sklonku roku 2012 aj získaním certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), ktorý potvrdzuje, že študijné prostredie na tejto univerzite plne zodpovedá európskym štandardom. Pedagogická fakulta ako súčasť univerzity rozvíja široké spektrum programov v rámci celoživotného vzdelávania, hlavne programov zameraných na ďalšie vzdelávanie učiteľov.

Universität Stuttgart (Nemecko)

Universität Stuttgart bola založená v roku 1829. Pýši sa bohatou históriou, v ktorej treba vyzdvihnúť úzku kooperáciu technických a humanitných vied na jej pôde. V rámci svojich 10 fakúlt zamestnáva viac ako 5100 zamestnancov a študuje tu takmer 20 000 študentov. Vo svojom portfóliu ponúka až 56 študijných programov a 20 programov pre postgraduálne štúdium. Univerzita sa nachádza priamo v centre najväčšieho high-tech regiónu Európy, obklopená viacerými renomovanými výskumnými centrami a globálnymi hráčmi, akými sú Daimler alebo IBM. Jedna z najdôležitejších činností univerzity, ktorá súvisí s projektom World of Work, sú aktivity Fehling-Lab Univerzity v Stuttgarte, časti chemickej fakulty, ktorá je školským laboratóriom pre prírodné vedy, obzvlášť chémiu. Taktiež je centrom ďalšieho vzdelávania pre učiteľov chémie pod vedením Univerzity v Stuttgarte a Pedagogickej Univerzity v Ludwigsburgu.

MiNe-MINT e.V. (Nemecko)

MINT – Mathematik - Informatik - Naturwissenschaften - Technik je občianske združenie so sídlom v Stuttgarte, zoskupujúce inštitúcie aj osoby, ktorého hlavným zámerom je prebudiť a podporovať záujem žiakov v nemeckých školách o prírodné vedy. Organizácia rozvíja rôzne projekty pre žiakov od piatej do dvanástej triedy, primárne ako extrakurikulárne aktivity prostredníctvom vrstovníckeho mentoringu, workshopy pre učiteľov, mobilné laboratóriá alebo prednáškové programy. Všetky programy sa konajú počas akademického roka. Študenti sa zväčša pridajú k programu na začiatku školského roku v septembri a pokračujú v ňom, kým nepostúpia na ďalšiu akademickú úroveň, čo znamená počas 1 – 3 rokov. Učitelia MiNe-MINT často slúžia ako tréneri pre študentské tímy súťažiace v regionálnych, celonárodných alebo medzinárodných vedeckých a technologických súťažiach. MiNe-MINT taktiež organizuje semináre pre učiteľov prírodných vied a technických predmetov.

Základná škola s materskou školou Udiča (Slovensko)

Základná škola v obci Udiča má bohatú históriu. Samostatným právnym subjektom je od 1. 7. 2002. Jej zriaďovateľom je obec Udiča. Je to škola s desiatimi triedami základnej školy, dvoma oddeleniami školského klubu detí a troma triedami materskej školy. Od 1. januára 2006 sa výrazne zmenilo postavenie školy. Stala sa spojenou školou s názvom Základná škola s materskou školou Udiča. Navštevujú ju žiaci z Udiče a priľahlých spádových obcí Prosné, Uhry, Upohlav a ďalej žiaci z Považskej Bystrice. Cieľom školy je podpora kvality v predškolskom a základoškolskom vzdelávaní prostredníctvom poskytovania špecializovanej starostlivosti o deti s postihnutím. Využíva pritom alternatívne metódy výučby, pozornosť venuje environmentálnej výučbe a rozličným vzdelávacím, kultúrnym a športovým podujatiam.

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (Slovensko)

Súkromnú strednú umeleckú Školu dizajnu založil v roku 1998 akademický maliar Bohumil Bača. Škola získala všetky oprávnenia na poskytovanie úplného stredného odborného umeleckého vzdelania s maturitou a od roku 2010 aj vyššieho odborného pomaturitného štúdia, ukončeného absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS. – Diplomovaný špecialista.

Škola ponúka vzdelávací program v štvorročnom štúdiu s rôznymi odbornými zameraniami, ako napr.: grafika vizuálnych komunikácií, odevný a textilný dizajn, fotografia, filmová a mediálna tvorba, animovaná tvorba, manažment umenia a dizajnu.

V rámci duálneho vzdelávania škola aktívne pracuje na realizácii Centra odborného vzdelávania a prípravy dizajnu a multimédií. Chce tak zabezpečiť plynulý prechod študentov a absolventov do praxe, rozšíriť spoluprácu s firmami a zvýšiť šance žiakov na lepšie postavenie na trhu práce.

7. základná škola a materská škola Plzeň (Česko)

Výučba v 7. základnej škole v Plzni sa začala v školskom roku 1991 – 1992. Ako jediná škola v plzenskej štvrti Vinice slúži zároveň aj ako kultúrne, sociálne aj vzdelávacie centrum. Jej súčasťou je aj materská škola. V 1. až 9. ročníku základnej školy sa vzdeláva približne 460 žiakov. Súčasťou školy sú tiež dve prípravné triedy. Materskú školu navštevuje 104 žiakov. Výučba v základnej škole je realizovaná v 21 učebniach. Škola má 26 učební, z ktorých väčšina slúži ako kmeňové učebne. Laboratória a špeciálne učebne sú určené na výučbu špecializovaných predmetov ako fyzika, chémia, informatika, pracovné vyučovanie a hudobná výchova. Ich vybavenie korešponduje so špecializáciou a zameraním na rozvíjanie praktických zručností žiakov. Praktické aktivity, hodiny varenia sú vyučované v špeciálnych priestoroch. Tréningová kuchyňa je pre žiakov dostupná od roku 2007.