O projekte

Číslo projektu: 2015-1-SK01-KA201-008942
Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá

V mnohých európskych krajinách je značná „priepasť“ medzi tým, čo sa učí v triede, a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú (Hlavná iniciatíva – Nové zručnosti pre nové pracovné miesta, 2010). Časť problému spočíva v tom, že učitelia majú obmedzený prístup k metodickým materiálom, ktoré by im pomohli zdôrazniť to, čo je dôležité. Navyše väčšina kurikúl je zameraných len na úspešné zloženie skúšok, v dôsledku čoho sa učitelia zameriavajú striktne len na to, aby splnili vzdelávacie štandardy a očakávania  študentov, učiteľov a rodičov. Vzdelávací systém ich preto nedostatočne pripraví na svet práce.

1. septembra 2015 začalo odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, so sídlom v Bratislave, realizovať nadnárodný projekt s názvom World of Work, aby sa vyrovnalo s týmto problémom. Projekt World of Work je financovaný s podporou Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – Erasmus+.

Projekt spája snahu 7 organizácií z 3 európskych krajín (Slovenska, Českej republiky a Nemecka), aby vytvoril inovatívne metodické materiály a online platformu na zvýšenie dôležitosti a kvality predmetov súvisiacich so vzdelávacou oblasťou Človek a svet práce na druhom stupni ZŠ.

Veríme, že proces získavania zručností kariérneho povedomia začína dlho pred tým, ako sa žiaci rozhodnú pre typ vzdelávania, v ktorom by radi pokračovali na vyššom vzdelávacom stupni. Jeden z najefektívnejších spôsobov vyrovnania sa s nízkou úrovňou dosiahnutého vzdelania, skorým odchodom zo školy a následnou nezamestnanosťou mládeže je podporovať rozvoj inovácií a kooperácie medzi školami, univerzitami a podnikateľským sektorom a dosiahnuť udržateľné výsledky v zvyšovaní kvality školského vzdelávania. Projekt sa navyše bude snažiť vyrovnať s údajným nedostatkom zdrojov a nedostatočnou úrovňou špecifických kompetencií medzi učiteľmi v tejto vzdelávacej oblasti.

Cieľovou skupinou projektu World of Work sú učitelia druhého stupňa ZŠ, ktorí učia predmety vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce, a taktiež žiaci a rodičia. Očakáva sa, že do rozličných aktivít tohto projektu sa zapojí viac ako 4800 žiakov z druhého stupňa ZŠ, učiteľov a rodičov.

Veríme, že projekt World of Work výrazne ovplyvní vzdelávací systém, tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, prostredníctvom výmeny vedomostí a skúseností medzi školami, univerzitami, vedeckými združeniami a firmami.

Projekt je zameraný na:

 • Zvyšovanie kvality a dôležitosti učebnej ponuky vo výchove a vzdelávaní rozvíjaním nových a inovatívnych prístupov pri výučbe predmetov súvisiacich s oblasťou Človek a svet práce.
 • Podporu poskytovania kľúčových kompetencií, vrátane základných schopností a zručností súvisiacich s oblasťou Človek a svet práce.
 • Zvyšovanie dôležitosti poskytnutia vzdelávania a kvalifikácie a posilňovanie spojenia výchovy a vzdelávania s potrebami trhu práce.

Ciele a aktivity projektu:

 • Vytvoriť prieskum, ktorý sa týka dobrých praktík a hlavných výziev s ohľadom na zabezpečenie predmetov súvisiacich so svetom práce v partnerských krajinách, ako aj v ďalších krajinách naprieč Európou.
 • Navrhnúť, vyvinúť, otestovať a validovať inovatívne metodické materiály pre učiteľov v predmetoch súvisiacich s oblasťou Človek a svet práce  na druhom stupni ZŠ.
 • Zorganizovať a zrealizovať 64 tvorivých dielní pre učiteľov a žiakov, zameraných na praktickú ukážku, ako aplikovať metodické materiály WOW.
 • Vyvinúť video, ktoré bude slúžiť ako praktická inštruktáž o spôsoboch, ako môžu byť metodické materiály využité v kurikule a pri mimoškolských aktivitách.
 • Vytvoriť a spustiť online platformu World of Work  (voľne prístupný interaktívny nástroj), na ktorej budú prístupné všetky materiály v štyroch jazykových mutáciách, čo umožní využívanie a udržateľnosť výstupov projektu v budúcnosti.
 • Zorganizovať jednu veľkú konferenciu pre národných a medzinárodných účastníkov, ktorej cieľom bude šíriť výsledky projektu.

Výstupy projektu:

 • analýza prieskumu,
 • metodické materiály,
 •  video,
 • online platforma,
 • tvorivé dielne.

Tento project bol financovaný s podporou programu Erasmus +, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).