V mnohých európskych krajinách je značná „priepasť“ medzi tým, čo sa učí v triede, a skutočným svetom, v ktorom žiaci žijú (Hlavná iniciatíva – Nové zručnosti pre nové pracovné miesta, 2010). Časť problému spočíva v tom, že učitelia majú obmedzený prístup k metodickým materiálom, ktoré by im...Viac...
Projekt prebieha pod vedením odborného nakladateľstva RAABE so sídlom v Bratislave – v spolupráci so Západočeskou univerzitou v Plzni (Česko), Universtität Stuttgart (Nemecko) a občianskym združením Mine MINT e.V. (Nemecko). S dôrazom na aktuálnosť a následnú využiteľnosť v praxi sa na projekte...Viac...
Intelektuálny výstup O2 – metodická príručka WORLD OF WORK Aktuálnym výstupom je finálna verzia metodickej príručky Človek a svet práce . Na základe internej evaluácie , ktorá sa uskutočnila v základných školách, a externej evaluácie nezávislými expertmi bola v prvej polovici roku 2017 metodická...Viac...
V rámci projektu Človek a svet práce vyvrcholila nielen etapa tvorby metodických materiálov, ale aj ich demonštrácia, testovanie a validácia. Metodika WOW už má svoju tlačenú podobu vo všetkých troch jazykoch: v slovenčine s názvom Technika , v češtine s názvom Učení pro život a práci a v nemčine s...Viac...