Výsledky projektu

Výsledkem WOW projektu jsou 4 intelektuální výstupy, organizace školení pro školitele, kreativní dílny a informativní setkání pro rodiče.

INTELEKTUÁLNÍ VÝSTUPY

  • Intelektuální výstup O1 – WOW Průzkum

WOW Průzkum byl proveden v období od září do listopadu 2015. Vedoucí partner výstupu, Západočeská univerzita v Plzni, připravila dotazník pro průzkum a následně průzkum vyhodnotila. Na otázky dotazníku odpověděli Univerzita v Plzni, společně s 5 partnery - Dr. Josef RAABE Slovensko, Univerzitou ve Stuttgartu, MINE-MINT e. V., Střední soukromou školou designu a 7. základní školou a mateřskou školou Plzeň. Na základě výstupu O1 čeští a němečtí autoři navrhli témata do metodické příručky WORD OF WORK.

Výsledná komplexní zpráva o stavu vzdělávací oblasti WOW na Slovensku, v České republice  a v Německu je uvedena níže.

WOW průzkum

  • Intelektuální výstup O2 – metodická příručka WORLD OF WORK

Finální verze vytištěných metodických materiálů (metodická příručka) byla dokončena v červnu 2017. Na základě interní evaluace, která probíhala na základních školách, a externí evaluace od nezávislých expertů byla v první polovině roku 2017 vytvořena konečná podoba metodické příručky. Autoři ze Západočeské univerzity vytvořili celkem 27 témat, z Univerzity Stuttgart 10 témat a z Mine Mint 9 témat.

Metodická příručka UČENÍ PRO ŽIVOT A PRÁCI

Počet stran: 752
Formát: A4
Typ produktu: Praktický pořadač s pracovními listy 
Autoři: Universität Stuttgart (US), MiNe-MINT e.V. (MM),
Západočeská univerzita v Plzni (ZUP)

Jednotlivá témata jsou napsaná jako projekt obsahující metodickou a praktickou část. Jsou rozdělena do těchto kapitol: Dřevo, kovy a plasty, Člověk, technika a elektřina, Člověk a práce, Rodina a domácnost. Každé téma začíná přehlednou tabulkou s těmito důležitými informacemi: název tematického celku, doporučený ročník, cíle projektu a rozvoj kompetencí i mezipředmětových vztahů. Způsob zpravování témat má zjednodušit nejen přípravu učitele na vyučovací hodinu, ale hlavně také i samotnou práci během vyučování. Učitel s těmito materiály získává čas, který může věnovat individuální práci se žáky. Součástí metodiky jsou náměty praktických aktivit pro žáky. Každé zpracované téma obsahuje více různých alternativ praktických činností a dalších atraktivních aktivit, aby bylo možné realizovat námět na každé škole bez ohledu na její materiální a technické vybavení. 

WOW videa jsou výsledkem tvořivých dílen. Deset instruktážních videí, bude pomáhat učitelům a žákům při praktických úlohách a aktivitách z metodické příručky. Videa si můžete pustit nebo stáhnout z online platformy po zaregistrování a přihlášení na webové stránce.

Online platforma pro učitele, žáky a okrajově i pro jejich rodiče, obsahuje metodické materiály, instruktážní videa, popisy a jiné praktické materiály včetně propojení na sociální sítě. Je součástí webstránky a je vytvořená jako volně přístupný vzdělávací materiál/zdroj. Metodické materiály a videa si můžete vytisknout nebo stáhnout, když se zaregistrujete a přihlásíte na webové stránce.

 

VZDELÁVÁNÍ ŠKOLITELŮ, TVOŘIVÉ DÍLNY A INFORMAČNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ

Proces předvádění, testování a ověřování začal v červnu 2017 a probíhal do konce listopadu 2017. Skládal se z několika vzájemně propojených částí.

První částí procesu bylo vzdělávání učitelů – školitelů, které prováděli naši lektoři: Mgr. Jan Krotký, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni) a Mgr. Magdaléna  Tošnerová (7. základní škola a mateřská škola Plzeň). Naši lektoři vyškolili 19 učitelů (následných školitelů) z různých škol na Slovensku a v České republice v používání metodické příručky a také v metodice vzdělávání dalších učitelů a výuky žáků. Všichni proškolení učitelé (školitelé) v dotaznících uvedli maximální spokojenost (100 %) s průběhem a úrovní školení.

V druhé části procesu (v průběhu října až listopadu) se uskutečnilo 85 tvořivých dílen. 19 učitelů- školitelů vyškolilo dalších 452 učitelů při výuce se 609 žáky ze Slovenské a České republiky. 94,5 % učitelů a 96 % žáků v dotaznících uvedlo, že tvořivé dílny zlepšily jejich zručnost, úroveň vědomostí a kompetencí.

Na informačních setkáních se s metodikou seznámilo také 389 rodičů. 99 % z nich uvedlo, že tvořivé dílny zlepšily jejich přehled o vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.