Výsledky projektu

  • Intelektuální výstup O2 – metodická příručka WORLD OF WORK

Aktuálním výstupem je finální verze metodické příručky předmětu Člověk a svět práce. Na základě interní evaluace, která probíhala na základních školách, a externí evaluace od nezávislých expertů byla v první polovině roku 2017 vytvořena konečná podoba metodické příručky. Autoři ze Západočeské univerzity vytvořili celkem 27 témat, z Univerzity Stuttgart 10 témat a z Mine Mint 9 témat.

Metodická příručka WORLD OF WORK

Počet stran: 752
Formát: A4
Typ produktu: Praktický pořadač s pracovními listy 
Autoři: Universität Stuttgart (US), MiNe-MINT e.V. (MM),
Západočeská univerzita v Plzni (ZUP)

Zde najdete podrobný obsah: OBSAH

Jednotlivá témata jsou napsaná jako projekt obsahující metodickou a praktickou část. Jsou rozdělena do těchto kapitol: Dřevo, kovy a plasty, Člověk, technika a elektřina, Člověk a práce, Rodina a domácnost. Každé téma začíná přehlednou tabulkou s těmito důležitými informacemi: název tematického celku, doporučený ročník, cíle projektu a rozvoj kompetencí i mezipředmětových vztahů. Způsob zpravování témat má zjednodušit nejen přípravu učitele na vyučovací hodinu, ale hlavně také i samotnou práci během vyučování. Učitel s těmito materiály získává čas, který může věnovat individuální práci se žáky. Součástí metodiky jsou náměty praktických aktivit pro žáky. Každé zpracované téma obsahuje více různých alternativ praktických činností a dalších atraktivních aktivit, aby bylo možné realizovat námět na každé škole bez ohledu na její materiální a technické vybavení. 

Výběr témat z jednotlivých kapitol najdete na webové stránce v záložce Aktuality

  • Intelektuálnímu výstupu O2 předcházel první intelektuální výstup O1 WOW průzkum.

Intelektuální výstup O1 - WOW průzkum byl proveden v období od září do listopadu 2015. Vedoucí partner výstupu, Západočeská univerzita v Plzni, připravila dotazník pro průzkum a následně průzkum vyhodnotila. Na otázky dotazníku odpověděli Univerzita v Plzni, společně s 5 partnery - Dr. Josef RAABE Slovensko, Univerzitou ve Stuttgartu, MINE-MINT e. V., Střední soukromnou školou designu a 7. základní školou a mateřskou školou Plzni. Na základě výstupu O1  čeští a němečtí autoři navrhli témata do metodické příručky WORD OF WORK.

Výsledná komplexní zpráva o stavu vzdělávací oblasti WOW na Slovensku, v České republice a v Německu je uvedena níže:

WOW průzkum

 Dalšími výstupy mezinárodního projektu budou:

  • Video – 10 instruktážních videí, které budou pomáhat učitelům i žákům při praktických úlohách a aktivitách z metodické příručky.
  • online platforma ve čtyřech jazykových mutacích (v slovenském, českém, německém a anglickém jazyce) pro učitele předmětu Člověk a svět práce, žáky a okrajově i pro jejich rodiče, obsahující metodické materiály, instruktážní videa, popisy a jiné praktické materiály, propojená se sociálními sítěmi.