Partneři

Dr. Josef Raabe Slovensko (Slovensko)

Nakladatelství RAABE bylo založené na Slovensku roku 1999 jako organizační složka českého nakladatelství. V lednu 2005 nastalo osamostatnění a od té doby firma působí jako společnost Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladatelství je členem skupiny Klett, která je dnes jedním z vydavatelských leaderů v oblasti vzdělávání v Evropě. Skupina Klett sídlí ve Stuttgartě v Německu. Se svými 58 společnostmi v 37 lokalitách ve 14 zemích je skupina Klett jednou z předních vzdělávacích společností v Evropě. RAABE poskytuje kvalitní a nadčasové informace zejména pro ředitele mateřských, základních a středních škol, všechny pedagogické a jiné zaměstnance ve školství a také pro všeobecné praktické lékaře. Záměrem nakladatelství je být profesionálním a spolehlivým partnerem v řešení specifických i každodenní potřeb managementu škol, jejich pedagogických a odborných zaměstnanců. Vizí firmy RAABE, která vydává odborné publikace a materiály, metodiky, časopisy a pracovní sešity, je efektivní ředitel, angažovaný učitel a kompetentní šťastný žák. Samozřejmostí je odborné vzdělávání a osobní konzultační služby. S oblíbenými materiály pro učitele a pracovními sešity pro žáky se firmě daří úspěšně spojovat tradiční a moderní vyučovací metody. Všechny materiály vycházejí ze státních vzdělávacích programů a jsou hodnotnými učebními podklady zastupujícími často i chybějící učebnice ve školních lavicích.

Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika)

Západočeská univerzita v Plzni je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má devět fakult s více než šedesáti katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Téměř 13 tisíc studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Západočeská univerzita v Plzni má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Svojí tradici evropského vysokoškolského vzdělávání upevnila na sklonku roku 2012 i získáním certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), který potvrzuje, že studijní prostředí na této univerzitě plně odpovídá evropským standardům. Pedagogická fakulta jako součást univerzity rozvíjí široké spektrum programů v rámci celoživotního vzdělávání, hlavně programů zaměřených na vzdělávání učitelů.

Universität Stuttgart (Německo)

Universität Stuttgart byla založena v roce 1829. Může se pochlubit bohatou historií, ve které je třeba vyzdvihnout úzkou spolupráci technických a humanitních věd na její půdě. V rámci svých deseti fakult zaměstnává více než 5 100 zaměstnanců a studuje tu téměř 25 tisíc studentů. Ve svém portfoliu nabízí až 56 studijních programů a 20 programů pro postgraduální studium. Univerzita se nachází přímo v centru největšího high-tech regionu Evropy obklopena několika renomovanými výzkumnými centry a globálními hráči, jakými jsou Daimler nebo IBM. Jedna z nejdůležitějších činností univerzity, která souvisí s projektem World of Work, je aktivita Fehling-Lab Univerzity v Stuttgartě, části fakulty chemie, která je vybavena školními laboratořemi pro přírodní vědy, zejména chemii. Také je centrem dalšího vzdělávání pro učitele chemie pod vedením Univerzity Stuttgart a Pedagogické univerzity v Ludwigsburgu.

MiNe-MINT e.V. (Německo)

MINT –  Mathematik – Informatik – Naturwissenschaften – Technik je občanské sdružení se sídlem ve Stuttgartu sdružující instituce a osoby, jejichž hlavním záměrem je probudit a podporovat zájem žáků německých škol o přírodní vědy. Organizace rozvíjí různé projekty pro žáky od páté do dvanácté třídy, primárně jako extrakurikulární aktivity prostřednictvím vrstevnického mentoringu, workshopy pro učitele, mobilní laboratoře anebo přednáškové programy. Všechny programy se konají v průběhu akademického roku. Studenti se většinou přidají k programu na začátku školního roku v září a pokračují v něm, dokud nepostoupí na další akademickou úroveň, což znamená dobu 1–3 let. Učitelé MiNe-MINT často slouží jako trenéři pro studentské týmy soutěžící v regionálních, celonárodních nebo mezinárodních vědeckých a technologických soutěžích. MiNe-MINT také organizuje semináře pro učitele přírodních věd a technických předmětů.

Základní škola s mateřskou školou Udiča (Slovensko)

Základní škola v obci Udiča má bohatou historii. Samostatným právním subjektem je od 1. 7. 2002, jejím zřizovatelem je obec Udiča. Je to škola s deseti třídami základní školy, dvěma odděleními školního dětského klubu a třemi třídami mateřské školy. Od 1. ledna 2006 se postavení školy výrazně změnilo. Stala se spojenou školou s názvem Základní a mateřská škola Udiča. Navštěvují ji žáci z Udiče a přilehlých spádových obcí Prosné, Uhry, Upohlav a dále žáci z Povážskej Bystrice.

Cílem školy je podpora kvality v předškolním a základním vzdělávání prostřednictvím poskytování specializované péče o děti s postižením. Využívá při tom alternativní vzdělávací metody, pozornost věnuje environmentálnímu vzdělávání a různým vzdělávacím, kulturním a sportovním událostem.

Soukromá střední a umělecká škola designu (Slovensko)

Soukromou střední uměleckou školu designu založil roku 1998 akademický malíř Bohumil Bača. Škola získala všechna oprávnění k poskytování úplného středního odborného uměleckého vzdělání s maturitou a od roku 2010 i vyššího odborného pomaturitního studia ukončeného absolventskou zkouškou s právem absolventa používat titul DiS. – diplomovaný specialista.

Škola nabízí vzdělávací program ve čtyřletém studiu s různými odbornými zaměřeními, jako jsou např. Grafika vizuálních komunikací, Oděvní a textilní design, Fotografie, Filmová a mediální tvorba, Animovaná tvorba, Management umění a designu.

V rámci duálního vzdělávání pracuje škola aktivně na realizaci Centra odborného vzdělávání a přípravy designu a multimedií. Chce tak zabezpečit plynulý přechod studentů a absolventů do praxe, rozšířit spolupráci s firmami a zvýšit šance žáků na lepší postavení na trhu práce.

7. základní škola a mateřská škola Plzeň (Česká republika)

Výuka v 7. základní škole a mateřské škole Plzeň začala ve školním roce 1991/1992. Jako jediná škola v plzeňské čtvrti Vinice slouží zároveň jako kulturní, sociální a vzdělávací centrum. V prvním až devátém ročníku základní školy se vzdělává přibližně 460 žáků. Součástí školy jsou též dvě přípravné třídy. Mateřskou školu navštěvuje 104 dětí.

Výuka v základní škole je realizována ve 21 učebnách. Škola má celkem 26 učeben, ze kterých většina slouží jako učebny kmenové. Laboratoře a speciální učebny jsou určené na výuku specializovaných předmětů, jako je fyzika, chemie, informatika, pracovní vyučování a hudební výchova. Jejich vybavení koresponduje se specializací a zaměřením na rozvíjení praktických dovedností žáků. Praktické aktivity (hodiny vaření) jsou vyučované ve zvláštních prostorách. Tréningová kuchyňka je pro žáky dostupná od roku 2007.