O projektu

Číslo projektu: 2015-1-SK01-KA201-008942
Erasmus+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství

V mnohých evropských zemích je značná „propast“ mezi tím, co se v třídě učí, a skutečným světem, ve kterém žáci žijí (Hlavní iniciativa – Nové dovednosti pro nová pracovní místa, 2010). Část problému spočívá v tom, že učitelé mají omezený přístup k metodickým materiálům, které by jim pomohly zdůraznit to, co je důležité. Navíc je většina kurikul zaměřených jen na úspěšné složení zkoušek, v důsledku čehož se učitelé zaměřují striktně jen na to, aby splnili vzdělávací standardy a očekávání studentů a rodičů. Vzdělávací systém proto žáky a studenty připravuje na svět práce nedostatečně.

Aby se s tímto problémem vyrovnalo, začalo odborné nakladatelství Dr. Josef Raabe Slovensko, se sídlem v Bratislavě, od prvního září 2015 realizovat nadnárodní projekt s názvem World of Work. Projekt World o Work je financován s podporou Evropského programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport – Erasmus+.

Projekt spojuje snahu sedmi organizací ze tří evropských zemí (Slovenska, České republiky, Německa) o vytvoření inovativních materiálů a online platformy ke zvýšení důležitosti a kvality předmětů souvisejících se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce na druhém stupni základních škol.

Věříme, že proces získávání dovedností kariérního povědomí začíná dlouho před tím, než se žáci rozhodnou pro typ vzdělávání, ve kterém by rádi pokračovali na vyšším vzdělávacím stupni. Jeden z nejefektivnějších způsobů vyrovnání se s nízkou úrovní dosaženého vzdělání, předčasným odchodem ze školy a následnou nezaměstnaností mládeže je podporovat rozvoj inovací a kooperace mezi školami, univerzitami a podnikatelským sektorem a dosáhnout udržitelné výsledky ve zvyšování kvality školského vzdělávání. Projekt se navíc bude snažit vyrovnat s údajným nedostatkem zdrojů a nedostatečnou úrovní specifických kompetencí mezi učiteli této vzdělávací oblasti.

Cílovou skupinou projektu World of Work jsou učitelé druhého stupně ZŠ, kteří učí předměty ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, a také žáci a rodiče. Očekává se, že se do rozličných aktivit tohoto projektu zapojí více než 4 800 žáků druhého stupně ZŠ, učitelů a rodičů.

Věříme, že projekt World of Work výrazně ovlivní vzdělávací systém jak na národní, tak na evropské úrovni prostřednictvím výměny vědomostí a zkušeností mezi školami, univerzitami, vědeckými sdruženími a podnikateli/firmami.

Projekt je zaměřený na:

 • zvyšování kvality a důležitosti vzdělávací nabídky ve výchově a vzdělávání rozvíjením nových a inovativních přístupů při výuce předmětů souvisejících s oblastí Člověk a svět práce,
 • podporu poskytování klíčových kompetencí, včetně základních schopností a zručností souvisejících s oblastí Člověk a svět práce,
 • zvyšování důležitosti poskytnutí vzdělávání a kvalifikace a posilování spojení výchovy a vzdělávání s potřebami  trhu práce.

Cíle a aktivity projektu:

 • Vytvořit průzkum, který se týká dobré praxe a hlavních výzev s ohledem na zabezpečení předmětů souvisejících se světem práce v partnerských zemích jako i v dalších zemích napříč Evropou.
 • Navrhnout, vyvinout, otestovat a validovat inovativní metodické materiály pro učitele v předmětech souvisejících s oblastí Člověk a svět práce na druhém stupni ZŠ.
 • Zorganizovat a zrealizovat 64 tvořivých dílen pro učitele a žáky zaměřených na praktickou ukázku, jak aplikovat metodické materiály World of Work.
 • Vyvinout video, které bude sloužit jako praktická instruktáž o způsobech, jakými mohou být metodické materiály využité v kurikulu a při mimoškolních aktivitách.
 • Vytvořit a spustit online platformu World of Work (volně přístupný interaktivní nástroj), na které budou zpřístupněny všechny materiály ve čtyřech jazykových mutacích, což umožní využívání a udržitelnost výstupů projektu v budoucnu.
 • Zorganizovat jednu velkou konferenci pro národní a mezinárodní účastníky, jejímž cílem bude šířit výsledky projektu.

Výstupy projektu:

 • analýza průzkumu,
 • metodické materiály,
 • video,
 • online platforma,
 • tvořivé dílny.

Tento projekt byl financovaný s podporou programu Erasmus+, Klíčová akce 2, Strategická partnerství ve školním vzdělávání.

Tato publikace (dokument) reprezentuje výlučně názor autora a SAAIC – Národní agentura programu Erasmus+ ani Evropská komise nezodpovídá za jakékoliv použití informací obsažených v této publikaci (dokumentu).